Algemene verkoopvoorwaarden

PREAMBULE

Travel Stadium SAS (hierna "Travel Stadium") is een vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van € 30.000, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 255 rue Cornaline – 13510 Eguilles

Wij nodigen u uit om deze Algemene Handelsvoorwaarden, die de voorwaarden bepalen waaronder Travel Stadium als zakelijke aanbieder de Geschenkdozen op de markt brengt, aandachtig en in hun geheel te lezen, evenals de Gebruiksvoorwaarden van de Site.

De aanvaarding van deze voorwaarden is onontbeerlijk alvorens een van de volgende acties uit te voeren: de aankoop, de ontvangst of het gebruik van een Geschenkdoos op de Site. Door een van de bovengenoemde handelingen uit te voeren, geeft u daarmee aan dat u deze voorwaarden onvoorwaardelijk in hun geheel aanvaardt.

0.1 : DEFINITIES

Geschenkdozen verwijst naar het concept van Geschenkdoos dat genoemd, ontwikkeld en geëxploiteerd wordt door Travel Stadium onder het merk Tick'nBox

De Geschenkdoos bestaat uit de volgende elementen:

 • Een voucher, waarmee u gebruik kunt maken van de in de doos inbegrepen dienst; deze laatste wordt op elke doos gespecificeerd.
 • Een brochure met het volledige aanbod van Tick'nBox
 • Een doos waarin al deze elementen zijn verpakt

Voor sommige referenties voegen we ook:

 • Een officiële clubsjaal (of ander officieel product) in de vorm van een voucher die kan worden ingewisseld in de clubwinkel
 • Andere elementen of diensten in de vorm van een voucher

Travel Stadium behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment de lijst van Geschenkdozen (Tick'nBox) aan te vullen of de distributie ervan stop te zetten.

0.2 : TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

De door Travel Stadium ontwikkelde geschenkdozen worden u online aangeboden onder de URL: : https://www.ticknbox.com/.

De aankoop van een Geschenkdoos is voorbehouden aan gebruikers die vooraf kennis hebben genomen van de Algemene Voorwaarden in hun geheel door te klikken op de daartoe bestemde hyperlink en die deze hebben aanvaard door het desbetreffende vakje aan te vinken. Zonder deze aanvaarding is de voortzetting van het bestelproces technisch onmogelijk.
Bijgevolg betekent de voltooiing van het bestelproces op de Site de uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Handelsvoorwaarden door de gebruiker.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke gelden voor dozen die in winkels worden verkocht.

Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn geldig vanaf 30 oktober 2012.

Travel Stadium behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op bestellingen die eerder zijn aanvaard en bevestigd door Travel Stadium.

Alle klanten verklaren dat zij rechtsbekwaam zijn in de zin van artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek om een overeenkomst te sluiten en de Site te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Handels- en Gebruiksvoorwaarden van de Site.

Artikel 1: BESTELPROCES EN CONTRACTVORMING

U kunt uw bestellingen van Geschenkdozen online plaatsen op de Site https://www.ticknbox.com/.

U moet meerderjarig zijn om te bestellen.

De procedure voor het plaatsen van bestellingen op de Site omvat met name de volgende stappen:

 • Selectie van een Geschenkdoos op de Site;
 • Na deze selectie zal een overzicht met de keuze en de totale prijs van de gekozen Geschenkdoos, uw contactgegevens, de eventuele leveringskosten en uw betalingswijze, u toelaten de details van uw bestelling te controleren en zo nodig wijzigingen aan te brengen, vooraleer uw bestelling definitief geregistreerd wordt;
 • Uw bestelling wordt pas geregistreerd na uw laatste validatie.
 • Bij betaling met bankkaart zal deze "tweede klik" overeenkomen met het moment van registratie van uw bankgegevens. Uw overeenkomst zal echter pas definitief worden gesloten wanneer uw bank de betaling heeft aanvaard;
 • Zodra uw bestelling definitief is gevalideerd, sturen wij u een e-mail met de bevestiging van uw bestelling en een samenvatting van alle elementen die ermee verband houden. Door deze e-mail af te drukken en/of te bewaren, beschikt u over een bewijs van uw bestelling.
Artikel 2: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE TICK'NBOX GESCHENKDOZEN

2.1 :

Indien u niet de Begunstigde bent van de Geschenkdoos, wordt u verzocht de Begunstigde op de hoogte te brengen van de onderstaande voorwaarden.

2.2 :

Deze Geschenkdoos is alleen geldig na activering bij de kassa in uw winkel.

2.3 :

Deze Geschenkdoos is geldig tot de vervaldatum (of voor de periode), die over het algemeen 2 jaar na de aankoopdatum van de Geschenkdoos is.

2.4 :

Deze Geschenkdoos is over het algemeen inwisselbaar voor 2 plaatsen/tickets (soms meer of minder afhankelijk van de gekozen referentie) voor hetzelfde evenement, onder de plaatsen/tickets die gekoppeld zijn aan de gekozen doos die aanwezig is op de site https://www.ticknbox.com/

2.5 :

Alle evenementen worden aangeboden volgens het aantal plaatsen dat door de Partner is toegewezen. Tick'nBox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de gekozen datum. Het is raadzaam zo vroeg mogelijk te reserveren om een zo ruim mogelijke keuze te hebben.

2.6 :

Om veiligheidsredenen zal geen enkele wijziging van de reservering worden aanvaard. Als het evenement wordt geannuleerd, kan de voucher opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe datum.

2.7 :

Bij niet-gebruik, verlies of vernietiging van de Geschenkbon, hebben noch de koper noch de eindgebruiker recht op terugbetaling.

2.8 :

Deze cadeaubon is inwisselbaar of verlengbaar onder bepaalde voorwaarden, die te raadplegen zijn op de site Internet Assistance.

De verlenging is mogelijk voor de duur van de overeenkomst tussen Travel Stadium en de betrokken partner.

2.9 :

Alleen de overhandiging aan de Partner door de Begunstigde van het per e-mail ontvangen elektronische ticket, geeft toegang tot de in de doos inbegrepen dienst.

In geval van afhaling ter plaatse is het identiteitsbewijs van de persoon die de reservering maakt, geldig.

2.10 :

De levering van de Dienst is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de geselecteerde Partner. Bij annulering van het geboekte evenement, zal het ticket opnieuw worden ingesteld zodat u een andere datum kunt kiezen.

2.11 :

Bij niet-gebruik, verlies, diefstal of vernietiging van het elektronische ticket (e-mail)/PDF of de voucher, zal de Begunstigde geen recht hebben op enige terugbetaling of compensatie van welke aard dan ook.

2.12 :

Travel Stadium kan tijdens de geldigheidsduur van de Tick'nBox Geschenkdoos haar relatie met een of meer Partners beëindigen, met name om een optimaal kwaliteitsniveau van de Diensten te waarborgen.

2.13 :

De waarde van de tickets waaruit de Tick'nBox bestaat, is gelijk aan die van de prijslijst van de Partner, voor een gelijkwaardige dienst (plaatsing, catering, merchandising, enz.)

In het geval van een sportgeschenkdoos hangt de plaatsing in het stadion dan af van het prijsbeleid van de Partner. Afhankelijk van het team, de affiche of het stadion kan de plaatsing dus variëren om zo goed mogelijk te voldoen aan het prijsbeleid van de Partner.

2.14 - PERSOONSGEGEVENS:

Door de doos te gebruiken, aanvaard ik dat mijn gegevens zullen worden bewaard door Tick'nBox en door de ticketingpartner met als enig doel de goede opvolging van mijn reservatie te verzekeren, alsook dat mijn gegevens anoniem zullen worden gebruikt voor statistische doeleinden (geografische herkomst, vorige bezoeken aan evenementen van de partner, ...).

Bekijk de gebruiksvoorwaarden van onze partners

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 : PRIJS

De prijzen van de Geschenkdozen, weergegeven op de Site, zijn deze die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

De verzendkosten, gedefinieerd in artikel 6.4, gebruikt voor de levering van de Geschenkdozen zijn niet inbegrepen in de prijs van de Doos, tenzij uitdrukkelijk vermeld door Tick'nBox.

3.2 : BETALINGSVOORWAARDEN

Deze cadeaubon kan worden ingewisseld voor de in de doos inbegrepen dienst, die op elke doos wordt vermeld.

De bestelling wordt uitsluitend als volgt met bankkaart betaald:

 • Voer het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode op de achterzijde van de kaart rechtstreeks in het daarvoor bestemde veld in.
 • Het volledige bedrag van de bestelling zal op de dag van de bestelling van de bankkaart worden afgeschreven.
 • Travel Stadium behoudt zich het recht voor om de verwerking van een bestelling op te schorten in het geval dat uw bank weigert om de betaling te autoriseren.
 • De Site biedt u de mogelijkheid om uw bankgegevens op een vertrouwelijke en veilige manier door te geven wanneer u uw bestelling plaatst (beveiligde invoer door middel van SSL-codering).
ARTICLE 4 : HERROEPINGSRECHT

Bij aankoop van een Geschenkdoos op de Site beschikt u, overeenkomstig artikel L.221-18 van de Franse wetboek van consumentenrecht, over een termijn van 14 (veertien) volle dagen om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen, met uitzondering van de kosten van terugzending.

Zodra de doos is gebruikt, is dit herroepingsrecht niet meer van toepassing op de gereserveerde tickets. Deze kunnen niet geannuleerd of omgeruild worden.

De retourkosten zijn voor uw rekening. Alleen Geschenkdozen die op tijd en in perfecte staat worden geretourneerd kunnen worden terugbetaald.

De Geschenkdozen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:

Tick'nBox Klantenservice – Travel Stadium
255 rue Cornaline – 13510 Eguilles

Elke terugzending overeenkomstig de voorwaarden van dit artikel geeft aanleiding tot de terugbetaling van alle betaalde bedragen (exclusief retourkosten), uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data: (i) de ontvangst door Travel Stadium van de Geschenkdoos in perfecte staat of (ii) de toezending aan Travel Stadium van een bewijs van verzending van de Geschenkdoos in perfecte staat.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping. U kunt ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op de volgende link: herroepingsformulier

ARTIKEL 5: BEWIJS VAN BESTELLING/ARCHIVERING

U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout die u kunt bewijzen, de gegevens die zijn opgeslagen in de databases van Travel Stadium bewijskracht hebben met betrekking tot de geplaatste bestellingen.

De gegevens op computer of elektronische drager die regelmatig worden bewaard, vormen een toelaatbaar en afdwingbaar bewijsmateriaal in dezelfde bewoordingen en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn ontvangen en bewaard.

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1: BESCHIKBAARHEID VAN GESCHENKDOZEN

De Geschenkboxen zijn producten die in beperkte hoeveelheden worden uitgegeven, enerzijds wegens de beperkte capaciteit van de Partners en anderzijds wegens de beperkte geldigheidsduur van de Geschenkdozen.

Indien de voorraad tijdelijk of definitief uitgeput is, zal de Klant op de hoogte worden gebracht van deze onbeschikbaarheid, aangezien de bestelling in deze vorm niet kan worden uitgevoerd.
In het geval van beschikbaarheid van het product, verbindt Travel Stadium SAS zich ertoe elke Tick'nBox bestelling van de Klant uit te voeren.

Als een bestelling niet kan worden uitgevoerd wegens een voorraadtekort, hebt u twee mogelijkheden:

 • Ofwel, uw bestelling annuleren. U krijgt dan het volledige betaalde bedrag terugbetaald, uiterlijk binnen 14 dagen;
 • Ofwel kunt u uw Geschenkdoos omruilen.

6.2: PLAATS VAN LEVERING

Travel Stadium verzendt alleen naar continentaal Frankrijk.

De Geschenkdozen worden geleverd op het adres dat u opgeeft wanneer u uw bestelling plaatst. Travel Stadium kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in het geval dat u afwezig bent wanneer de Geschenkdoos wordt geleverd of in het geval dat u een typefout maakt bij het plaatsen van de bestelling. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Travel Stadium zoals uiteengezet in Artikel 11.

6.3: VERVOERSWIJZE EN LEVERINGSTERMIJN

De levering gebeurt per aangetekende zending of Chronopost, naargelang de wensen van de koper. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de verzending van uw bestelling. Als u voor de Chronopost-levermethode hebt gekozen, wordt het volgnummer van uw vervoerder op de post vermeld, zodat u de voortgang van uw bestelling kunt volgen. Tenzij anders vermeld op de website, zijn de levertijden als volgt:

Per aangetekende zending

 • Verzending dezelfde dag (indien werkdagen) voor bestellingen die vóór 12.00 uur zijn geplaatst.
 • Verzending de volgende dag (indien werkdagen) voor bestellingen die na 12.00 uur zijn geplaatst.

Door Chronopost

 • Verzending dezelfde dag (indien werkdagen) voor bestellingen die vóór 11.00 uur zijn geplaatst: levering de volgende dag voor 13.00 uur (behalve in het weekend)
 • Verzending de volgende dag (indien werkdagen) voor bestellingen die na 11.00 uur zijn geplaatst: levering twee dagen later voor 13.00 uur (behalve in het weekend)

Deze informatie wordt verstrekt door Chronopost en wordt u enkel ter informatie gegeven. Echter, in geval van een duidelijke vertraging, verbindt Travel Stadium zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een eventuele storing in de vervoersdienst te controleren en vervolgens op te lossen.

6.4 : VERZENDKOSTEN

De verzendkosten zijn forfaitair en worden als volgt gefactureerd bovenop de prijs van de Geschenkdozen:

 • Levering per aangetekende zending: € 3,90 voor 1 doos / € 5,90 voor 2 dozen en meer
 • Levering door Chronopost: € 15
ARTIKEL 7: NIET-NALEVING

7.1 : VOORBEHOUD ONDER RISICO VAN HET VERZENDBEDRIJF VOOR SCHADE OF ONTBREKENDE ONDERDELEN

Alle geleverde Geschenkdozen moeten door de Klant zorgvuldig worden gecontroleerd en in geval van gedeeltelijke of volledige schade moet de ontvanger dit op de afleveringsbon onder voorbehoud meedelen.

De Klant moet ook zijn voorbehoud kenbaar maken en rechtvaardigen aan de vervoerder per e-mail met ontvangstbewijs (of aangetekend schrijven), binnen 72 werkuren na ontvangst van de betwiste Geschenkdoos.

Bij gebreke van voorbehoud wordt het product geacht in goede staat te zijn geleverd en is het niet vatbaar voor enig later geschil met Travel Stadium.

7.2: FOUT VAN TRAVEL STADIUM

De Klant moet elke fout met betrekking tot de bestelde Dozen formuleren per brief of per e-mail (rubriek "Hulp" van de Site), binnen 72 werkuren na ontvangst van de bestelling.

Elke klacht met betrekking tot de Geschenkdozen die niet wordt ingediend in overeenstemming met de regels van dit artikel en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Travel Stadium van elke verantwoordelijkheid jegens de Klant.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSOVERDRACHT/OVERDRACHT VAN RISICO

De eigendomsoverdracht en de risico's vinden plaats op het moment van de levering van de Geschenkdoos/dozen aan de Klant.

ARTIKEL 9: GELDIGHEIDSDUUR GESCHENKDOZEN / E-BOX

De Geschenkdozen hebben een beperkte geldigheidsduur, die vermeld staat op de verpakking en op de website.

ARTIKEL 10: KLANTENSERVICE-KLACHTEN

Elk ander verzoek om informatie en details in het bijzonder met betrekking tot de aankoop, terugbetaling, omruiling of werking van de Geschenkdozen, dient te worden gericht aan Travel Stadium:

 • of telefonisch op +32 78 48 12 67 (zonder toeslag) van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur, behalve op feestdagen
 • of per e-mail: klant@ticknbox.be
 • of via onze website https://www.ticknbox.com/ onder het "Help"-menu
ARTIKEL 11: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De website https://www.ticknbox.com/ wordt regelmatig aangegeven bij de CNIL, de Franse commissie voor gegevensbescherming, onder het registratienummer mkf0653083b.

Travel Stadium is begaan met het respecteren van de privacy van de gebruiker en het beschermen van de informatie die aan hem wordt doorgegeven, en voldoet daarom aan de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Travel Stadium informeert u dat het de nodige persoonsgegevens over u zal verzamelen tijdens uw bestelling, wanneer het vraagt om de geldigheid van uw Geschenkdoos te verifiëren.

Door de aankoop van de doos ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens door Tick'nBox worden bewaard met als enige doel het opvolgen van mijn bestelling, en dat mijn gegevens anoniem worden gebruikt voor statistische doeleinden (geografische herkomst, leeftijd, enz.).

11.1 : COOKIES

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de site cookies gebruikt die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door Travel Stadium.

Telkens wanneer de Gebruiker verbinding maakt met de site, maken de cookies het bijvoorbeeld mogelijk de volgende informatie te registreren: het type en de versie van de browser van de Gebruiker, de data en tijdstippen van de bezoeken, de geschiedenis en de inhoud van de bestellingen, ook in het geval van een aankoop die nog niet is afgerond.

Zo hoeft de Gebruiker bij zijn volgende verbindingen bepaalde informatie niet meer opnieuw in te voeren.

Om van alle functionaliteiten van de Site gebruik te kunnen maken, verdient het daarom de voorkeur dat de Gebruiker zijn of haar internetbrowser (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) instelt op het accepteren van cookies.

De Gebruiker kan echter bezwaar maken tegen het opslaan van deze cookies. Met de meeste internetbrowsers kunt u namelijk de internet- en veiligheidsopties of de voorkeuren van de Gebruiker configureren om cookies te weigeren of te deactiveren, of om een bericht te krijgen dat de Gebruiker informeert over het verzenden van cookies.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID – WETTELIJKE GARANTIE

Travel Stadium treedt op als zakelijke aanbieder of tussenpersoon (afhankelijk van de contractuele relatie met de partner) door aan Klanten Geschenkdozen aan te bieden, waardoor zij kunnen profiteren van een dienst die wordt aangeboden en uitgevoerd door een van de door Travel Stadium geselecteerde Partners.

De aansprakelijkheid van Travel Stadium is derhalve beperkt tot die van een zakelijke aanbieder voor de verkoop van vouchers.

In overeenstemming met artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwet verbindt Travel Stadium zich ertoe goederen te leveren die conform de overeenkomst zijn en is het aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het moment van de levering bestaat. Travel Stadium is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, indien deze laatste haar werd toevertrouwd door de overeenkomst of onder haar verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Wanneer de consument handelt in het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming:

 • beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om te handelen;
 • kan hij kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de in artikel L. 211-9 van de Franse Consumentenwet genoemde kostenvoorwaarden;
 • is hij vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende 24 maanden na de levering van het goed.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventueel verleende commerciële garantie.

De consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13 : VERZEKERING

Travel Stadium heeft bij een bekende verzekeringsmaatschappij een verzekering voor burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid afgesloten, die de financiële gevolgen dekt die voor de verzekerde kunnen voortvloeien uit fysieke, materiële en immateriële schade die aan de Begunstigde wordt berokkend als gevolg van fouten, feitelijke of juridische vergissingen, weglatingen of nalatigheden begaan in de uitoefening van zijn activiteit als uitgever van geschenkdozen.

ARTIKEL 14 : INTELLECTUELE EIGENDOM

De elementen waaruit de geschenkdozen bestaan, met name in de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen, iconen en logo's, zijn het volledige en exclusieve eigendom van Travel Stadium. Het is ten strengste verboden de in de vorige alinea genoemde elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, door te geven, te publiceren, aan te passen, op welke drager dan ook, met welk middel dan ook, of op welke wijze dan ook te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Stadium.

ARTIKEL 15: INTEGRITEIT VAN DE OVEREENKOMST

Het feit dat Travel Stadium op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Travel Stadium om zich op een later tijdstip op een van deze voorwaarden te beroepen.

Indien één van deze bepalingen nietig zou worden verklaard of als ongeschreven zou worden beschouwd, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Handelsvoorwaarden niet aantasten.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

Het recht dat van toepassing is op deze Algemene Handelsvoorwaarden en op de overeenkomst dat gesloten werd naar aanleiding van een bestelling van een Geschenkdoos is het Franse recht voor alle geschillen die met name betrekking hebben op de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging ervan.

ARTIKEL 17: BEVOEGDE RECHTBANK (GESCHILLENBESLECHTING)

In geval van geschil is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de gedaagde of, naar keuze van de eiser, die van de plaats waar het Product daadwerkelijk is geleverd.

U wordt eraan herinnerd dat u in geval van een geschil over de mogelijkheid van een bemiddelingsprocedure beschikt, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 211-3 en L. 612-1 en volgende van de Franse Consumentenwet.